วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ส.ค. 2563
จ้างโครงการขยายไหล่ทางถนนสายประชาอุทิศ ๒ (บ้านนายเปีย-บ้านนางทุ่ม) หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
จ้างถ่ายเอกสาร (ร่าง) เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๓,๑๙๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างค่าอาหารมื้อกลางวัน ๑ มื้อ,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒ มื้อ (โครงการส่งเสริมอาชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
จ้างค่าอาหารมื้อกลางวัน จำนวน ๑ มื้อ,ค่าเครื่องดื่ม จำนวน ๒ มื้อ (โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและกำจัดขยะมูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
จ้างการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
จ้างป้ายไวนิล ขนาด ๑ x ๔ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๔-๐๐๓๙ จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
จ้างการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง