วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2562
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม จำนวน ๖ ลัง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2562
จ้างการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต และจดทะเบียนโดเมนเนม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
ซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน ๒,๕๖๒ ฉบับ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
ซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน ๒,๕๖๒ ฉบับ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
ซื้อน้ำดื่มถัง จำนวน ๑,๘๐๐ ถัง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง