วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ค. 2563
จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายรักษ์ประชา(ถนนนายวรรณ-ที่นานางผ่อง) หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อประปา บริเวณ ซอยณัฐดา ม.๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
จ้างจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางสายบ้านนายวรรณ ม.๑ ตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งวดที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ตรวจ เช็ค ซ่อม และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์หมายเลขทะเบียน นข ๕๓๒๗
29  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งวดที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง