วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ต.ค. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอนตรอ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถบรรทุกขยะ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมสะพานไม้ตลาดชะเมา หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนตรอ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๔๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง