วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ม.ค. 2564
จ้างทำป้ายไวนิลและแผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
จ้างตรวจ เช็คซ่อม รถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ 1731 นครศรีธรรมราช (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2564
ซื้อผ้าม่าน พร้อมอุปกรณ์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน ๓ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขพน ๘๒๐ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๙-๔๘-๐๐๐๒ (กองช่าง) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง