วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ธ.ค. 2562
จ้างค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
จ้างทำปฏิทินของเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน ๑,๖๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
ซื้อหมึก Brother Fax-2840 จำนวน ๑ กล่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
ซื้อปลั๊กไฟ จำนวน ๑ อัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
จ้างตรวจ เช็ค ซ่อม และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์หมายเลขทะเบียน นข ๕๓๒๗ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง