วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ย. 2562
จ้างพิมพ์ไวนิล ขนาด ๒.๔๔ x ๔.๘๘ เมตร พิมพ์ด้วยสี พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
จ้างเหมารถแบ็คโฮ ดำเนินการขุดตอบริเวณไหล่ทางถนนสายหน้าวัดดอนตรอ และขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมล้มต้นไม้ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
ซื้อหมึกซัมซุง MLT-D 203 S จำนวน ๒ กล่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน คตน ๖๕ จำนวน ๑ คัน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลและแผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2562
ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ งวดที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน งวดที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
ซื้อก้านยางปัดน้ำฝน สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๕๘๕ นศ จำนวน ๑ คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง