วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๖๘๘ นศ. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๒-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๕-๐๐๒๘ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม จำนวน ๒๐ ลัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๙ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง