วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องพริ้นเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมระบบประปาเทศบาลดอนตรอ จำนวน ๒ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมระบบประปาเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน ๒ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
ซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง)
16  ก.พ. 2564
จ้างติดตั้งระบบเครือข่ายอาคารกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
จ้างทำป้ายบอร์ด ป้ายไวนิล และป้ายคัทเอ้าท์ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑๐ รายการ (โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลดอนตรอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง