วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ม.ค. 2563
จ้างป้ายโครงการ ขนาด ๒.๕ X ๔.๘ เมตร จำนวน ๑ ป้ายโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบลดอนตรอ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
ซื้อน้ำมันเบนซิน 40 ลิตร โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลดอนตรอ ประจำปี ๒๕๖๓(ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ มกราคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
เช่าถังแก๊สหุงต้ม,ถังดับเพลิงพร้อมอัดสารเคมีโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลดอนตรอ ประจำปี๒๕๖๓ (ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ มกราคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
เช่าเครื่องเสียง เต๊นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลดอนตรอ ประจำปี ๒๕๖๓(ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ มกราคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
จ้างติดตั้งโคมไฟจีน พร้อมวางระบบไฟฟ้า จำนวน ๕ ชุด,ค่าเช่าซุ้มประตูทางเข้า จำนวน ๑ ซุ้ม(โครงการจัดงานสืบสานประเพณีคนไทยเชื้อสายจีน วันตรุษจีน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๕ ผืน (โครงการจัดงานสืบสานประเพณีคนไทยเชื้อสายจีน วันตรุษจีน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
จ้างติดตั้งโคมไฟจีน พร้อมวางระบบไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟจีน จำนวน ๕ ชุด (โครงการจัดงานสืบสานประเพณีคนไทยเชื้อสายจีน วันตรุษจีน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
ซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอล จำนวน ๑ ตัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง