วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ค. 2564
จ้างตรวจ เช็ค ซ่อมแซม รถยนต์หมายเลขทะเบียน นข ๔๙๔๕ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๙-๐๐๐๒ จำนวน ๑ คัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขพน ๘๒๐ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๙-๔๘-๐๐๐๒ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
จ้างทำป้ายไวนิล (โครงการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแวดล้อม) จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
จ้างทำสติ๊กเกอร์ติดรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๕๘๕ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๘-๐๐๐๒ จำนวน ๑ คัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม (โครงการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแวดล้อม) จำนวน ๑ มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
ซื้อปุ๋ย ยาปราบสัตรูพืช ดินปลูก ต้นไม้ (โครงการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแวดล้อม จำนวน ๘ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน คตน ๖๕ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๙-๕๓-๐๐๐๔ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง