วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
ซื้อผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว จำนวน ๕ แกลลอน,ซื้อสบู่เหลวล้างมือ จำนวน ๕ แกลลอน(โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกัน ควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๕ ป้าย (โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกัน ควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
ซื้อเครื่อง Thermoscan ฝ่ามือ จำนวน ๑ เครื่อง,ซื้อแอลกอฮอล์สเปรย์ จำนวน ๕ แกลลอน,ซื้อแอลกอฮอล์เจลล้างมือ จำนวน ๓ แกลลอน (โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกัน ควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๕๘๕ นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๙-๖๑-๐๐๐๑ จำนวน ๑ งาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง