วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.พ. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารกองช่าง ขนาด ๕ x ๑๘ เมตร ม.๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
จ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๔ คัน (โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมรั้วลวดหนามบริเวณด้านข้างของเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อเทปติดแถบรถ ๓ M ๕๐ เมตร จำนวน ๑ ม้วน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
จ้างตรวจ เช็ค ซ่อม และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ ๑๗๓๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
จ้างเติมน้ำยาเคมีถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน ๖ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
ซื้อพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ จำนวน ๕ พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
จ้างย้ายคอมเพลสเซอร์เครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง/จ้างติดตั้งรางท่อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
ซื้อเทปติดแถบรถ ๓ M ๔๐ เมตร จำนวน ๑ ม้วน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง