วันที่
ชื่อเรื่อง
5  พ.ค. 2564
จ้างการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
เช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ จำนวน ๑ โครงการ โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๑,๕๐๐ โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๒-๐๐๑๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการงานสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
จ้างค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๑ มื้อ , ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๒ มื้อ (กิจกรรมพัฒนาวัดดอนตรอและพื้นที่โดยรอบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
จ้างตรวจ เช็ค ซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ ๑๗๓๑ นศ. จำนวน ๑๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง