วันที่
ชื่อเรื่อง
3  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน 82-2585 นศ จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ ๑๗๓๑ นศ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump) จำนวน ๒ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๓๑ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
จ้างทำป้ายแผ่นเหล็กพร้อมเสาโครง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ป้าย (โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ บ่อน้ำ พ่อท่านสุขวาจาสิทธิ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๐-๕๗-๐๐๑๔ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
จ้างเหมาบริการ งานสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ พื้นที่ตำบลดอนตรอ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
จ้างค่าป้ายไวนิล ขนาด ๑ x ๒ เมตร จำนวน ๗ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง