วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มี.ค. 2563
จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบประปา จำนวน ๙ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
เช่าเต็นท์ จำนวน ๓ หลัง,โต๊ะสี่เหลี่ยม จำนวน ๑๖ ตัว,เก้าอี้พลาสติก จำนวน ๖๐ ตัว,เครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำบาดาล จำนวน ๓ ตัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขพน ๘๒๐ จำนวน ๑ คัน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผจ ๓๙๔๙ จำนวน ๑รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๕๘๕ นศ จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง