วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มี.ค. 2563
ซื้อด้ายขาว จำนวน ๑๐๕ หลอด , เข็มสอย จำนวน ๓๑๕ เล่ม, ยางยืด จำนวน ๗ ม้วน ( โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-๑๙ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
ซื้อผ้ายืด จำนวน ๕๐ ถุง ( โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-๑๙ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
ซื้อผ้ามัสลิน จำนวน ๒๑๘ หลา (โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
วัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ (สำนักปลัด)
19  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครบชุด จำนวน ๑,๕๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง