วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขและแมว ในพื้นที่ตำบลดอนตรอ จำนวน ๑,๕๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กบ ๙๒๓๘ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๙-๖๑-๐๐๐๗ จำนวน ๑ คัน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน จำนวน ๖ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องพริ้นเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง