วันที่
ชื่อเรื่อง
21  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องพริ้นเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
จ้างตรวจ เช็ค ซ่อม รถยนต์ตู้ (ไม่เกิน ๑๕ ที่นั่ง) หมายเลขทะเบียน นข ๔๙๔๕ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข ๕๓๒๗ นศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0029 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายนานายสมพงค์-คลองใหม่สุรินทร์ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
จ้างโครงซ่อมแซมถนนสายเหมืองลอย (ช่วงหมู่ที่๓) หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง