วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ค. 2563
จ้างโครงซ่อมแซมถนนสายสัมพันธ์พัฒนา หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายหน้าบ้านนายสุคน-ฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายปลวกหัวช้าง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนางห้วย-หนองบ่อ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายนานางอิ้น-หนองเคียน หมู่ที่ ๑,๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
จ้างหุ้มเบาะรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข ๕๓๒๗ นศ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กถ ๖๐๒ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๙-๖๐-๐๐๐๖ จำนวน ๑ คัน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
จ้างทำความสะอาดโซฟา หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๐๓-๕๒-๐๐๐๖ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๘๐-๖๒-๐๐๒๕ จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง