วันที่
ชื่อเรื่อง
8  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
จ้างค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๑ มื้อ , ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๒ มื้อ (กิจกรรมพัฒนาวัดดอนตรอและพื้นที่โดยรอบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
จ้างตรวจ เช็ค ซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ ๑๗๓๑ นศ. จำนวน ๑๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
จ้างตรวจ เช็คซ่อม รถยนต์หมายทะเบียน กฉ ๑๗๓๑ จำนวน 13 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมโทรทัศน์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
จ้างจัดสถานที่ ค่าไฟฟ้าแสงสว่างและทำความสะอาดในหน่วยเลือกตั้ง โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน ๘ หน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๔ รายการ พร้อมติดตั้ง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
เช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และติดตั้งระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ โครงการ (โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง