วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ค. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๑๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๑๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๐-๕๓-๐๐๒๕ จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๕๘๕ นศ. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๘-๐๐๐๒ จำนวน ๑ คัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๐-๕๙-๐๐๑๖ จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
จ้างตรวจ เช็ค ซ่อมแซม รถยนต์หมายเลขทะเบียน นข ๔๙๔๕ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๙-๐๐๐๒ จำนวน ๑ คัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง