วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มิ.ย. 2563
ตรวจ เช็ค ซ่อม และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์หมายเลขทะเบียน นข ๕๓๒๗
29  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งวดที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ กองคลัง (งานแผ่นที่ภาษีและลงทะเบียนทรัพย์สิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมกล้องถ่ายรูปดิจิตอล หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๒-๕๘-๐๐๐๘ จำนวน ๑ ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๔ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง