วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
จ้างตรวจ เช็ค ซ่อม รถยนต์ตู้ (ไม่เกิน ๑๕ ที่นั่ง) หมายเลขทะเบียน นข ๔๙๔๕ นศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
จ้างการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขพน ๘๒๐ นศ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
จ้างตรวจ เช็ค ซ่อม และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ตู้ (ไม่เกิน ๑๕ ที่นั่ง) หมายเลขทะเบียน นข ๔๙๔๕ นศ จำนวน ๑ คัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ ชุด (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบประปา จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง