วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ย. 2565
จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะรับแขกปูนเปลือย พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
จ้างการจัดจ้างโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดดอนตรอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ งวดที่ ๑ ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๕ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ งวดที่ ๑ ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง