วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสร้างท่าน้ำลอยกระทง จำนวน ๑ จุด (โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2564
เช่าระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (โครงการขัดงานประเพณีลอยกระทง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุท่าน้ำสำหรับลอยกระทง (โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุท่าน้ำสำหรับลอยกระทง (โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
ซื้อน้ำดื่มถัง จำนวน ๑,๘๐๐ ถัง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถบรรทุกขยะ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม แบบเคลือบพลาสติก สำเนาเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๔๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ป่าชุมชนตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง