วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๔-๐๐๓๙ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายไม้ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายซอยนัฐดา หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารอเนกประสงค์ ศพด.บ้านยางยวน หมู่ที่๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายประชาอุทิศ ๑ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางพัน แสงแดง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
ซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๖๘๘
1  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเสาไฟฟ้าระบบประปาบริเวณหลัง สำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ ม.๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลฃทะเบียน คงพ 76 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง