วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมปั๊มสูบน้ำบาดาล ขนาด ๓ แรงม้า จำนวน ๒ ตัว (S/N ๑๘L๑๔-๑๖-๐๐๙๒๘ C หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๕๗-๐๐๐๕, S/N ๑๙C๑๔-๒๘-๐๐๑๔๕ C หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๕๘-๐๐๐๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ประเภทมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๕.๕ แรงม้า ๓๘๐ V AC สามารถสูบน้ำไม่ได้ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลิตร/นาที พร้อมตู้ควบคุมและอุปกรณ์พร้อมใช้งาน จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๔-๐๐๓๙ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายไม้ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายซอยนัฐดา หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารอเนกประสงค์ ศพด.บ้านยางยวน หมู่ที่๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายประชาอุทิศ ๑ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางพัน แสงแดง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
ซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๖๘๘