วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ส.ค. 2563
จ้างการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
จ้างป้ายไวนิล ขนาด ๑ x ๔ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๔-๐๐๓๙ จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
จ้างการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลดอตรอ ขนาด ๖ x ๑๘ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๒-๐๐๒๑ จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๔๒-๕๗-๐๐๐๒ และรื้อถอนป้ายไวนิลพร้อมโครงเหล็ก จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง