วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ม.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายหนำนายชำนาญ หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำบาดาล ขนาด ๓ แรงม้า ๒ ตัว และปั๊มสูบบาดาล ขนาด ๑.๕ แรงม้า จำนวน ๑ ตัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
จ้างตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณ สนง.ทต.ดอนตรอ จำนวน ๗ ต้น (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคลองใหม่สุรินทร์ (ปากเนตรทางพูน-ถนนนายวรรณ) หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายไม้ หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
ซื้อถังขยะทั่วไป (สีน้ำเงิน) ทรงกลม จำนวน ๕๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ พร้อมติดตั้ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายทุ่งคอคด(ถนนวัดจันทร์-ถนนชลประทาน) หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายเหมืองลอย หมู่ที่ ๔,๒,๕ ตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง