วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ส.ค. 2564
ซื้อเตียงพร้อมที่นอนขนาด ขนาด ๓ ฟุต จำนวน ๕ ชุด ตามโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย CI (Community Isolation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขพน ๘๒๐ นศ. ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๙-๔๘-๐๐๐๒ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
จ้างจัดกิจกรรมพัฒนาเส้นทางเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
จ้างตรวจ เช็ค ซ่อมแซม รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผจ ๓๙๔๙ นศ. (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
จ้างทำอาหารสำหรับผู้ที่ถูกควบคุมหรือกักกันตัวเพื่อสังเกตอาการ จำนวน ๑๐ คน โครงการจัดตั้งสถานที่ควบคุมหรือกักกันท้องถิ่น (Local Quarantine) เทศบาลตำบลดอนตรอ เพื่อสังเกตอาการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
เช่าเต็นท์ในสถานที่ควบคุมหรือกักกันท้องถิ่น จำนวน ๑ งาน (โครงการจัดตั้งสถานที่ควบคุมหรือกักกันท้องถิ่น (Local Quarantine) เทศบาลตำบลดอนตรอ เพื่อสังเกตอาการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
ซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน ๓ ชุด (โครงการจัดตั้งสถานที่ควบคุมหรือกักกันท้องถิ่น (Local Quarantine) เทศบาลตำบลดอนตรอ เพื่อสังเกตอาการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
จ้างจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งคาพัฒนา หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๐-๖๐-๐๐๑๘ จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง