วันที่
ชื่อเรื่อง
4  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างผูกผ้าท่าน้ำลอยกระทง จำนวน ๑ จุด,เช่าระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๓๐ จุด (โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างท่าน้ำลอยกระทง จำนวน ๖ รายการ (โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ รายการ (โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2563
ซื้อชุดโต๊ะจำหน่ายสินค้า (โต๊ะโครงเหล็กแบบถอดประกอบได้) จำนวน ๑ ชุด (โครงการ ๑ ครอบครัว ๑ คลังอาหาร ต่อยอดสืบสานศาสตร์พระราชา ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2563
ซื้อต้นกล้าพันธุ์ผัก จำนวน ๗ รายการ (โครงการ ๑ ครอบครัว ๑ คลังอาหาร ต่อยอดสืบสานศาสตร์พระราชา ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2563
จ้างการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๔๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตั้งแต่งวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งวดที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งวดที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง