วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๙ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2563
จ้างทำปฏิทินเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานกิจกรรมของเทศบาลตำบลดอนตรอ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑,๖๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างตรวจ เช็ค ซ่อม และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ตู้ (ไม่เกิน ๑๕ ที่นั่ง) หมายเลขทะเบียน นข ๔๙๔๕ นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดดอนตรอ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ และปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งวดที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งวดที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
จ้างตรวจ เช็ค ซ่อม รถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ ๑๗๓๑ นครศรีธรรมราช (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งวดที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งวดที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง