วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ส.ค. 2564
ซื้อเตียงเหล็ก ขนาด ๓ ฟุตครึ่ง จำนวน ๕ หลัง (โครงการจัดตั้งสถานที่ควบคุมหรือกักกันท้องถิ่น (Local Quarantine) เทศบาลตำบลดอนตรอ เพื่อสังเกตอาการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2564
จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๓ ป้าย ประชาสัมพันธ์สถานที่ควบคุมหรือกักกันฯ (โครงการจัดตั้งสถานที่ควบคุมหรือกักกันท้องถิ่น (Local Quarantine) เทศบาลตำบลดอนตรอ เพื่อสังเกตอาการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2564
จ้างปรับปรุงสถานที่สำหรับจัดตั้งเป็นสถานที่ควบคุมฯ จำนวน ๑ งาน (โครงการจัดตั้งสถานที่ควบคุมหรือกักกันท้องถิ่น (Local Quarantine) เทศบาลตำบลดอนตรอ เพื่อสังเกตอาการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน ๑ เครื่อง , แอลกอฮอล์สเปรย์ จำนวน ๒ แกลลอน (โครงการจัดตั้งสถานที่ควบคุมหรือกักกันท้องถิ่น (Local Quarantine) เทศบาลตำบลดอนตรอ เพื่อสังเกตอาการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2564
ซื้อเตียงเหล็ก ขนาด ๓ ฟุตครึ่ง จำนวน ๕ หลัง (โครงการจัดตั้งสถานที่ควบคุมหรือกักกันท้องถิ่น (Local Quarantine) เทศบาลตำบลดอนตรอ เพื่อสังเกตอาการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2564
ซื้ออุปกรณ์ในการทำความสะอาด จำนวน ๘ รายการ (โครงการจัดตั้งสถานที่ควบคุมหรือกักกันท้องถิ่น (Local Quarantine) เทศบาลตำบลดอนตรอ เพื่อสังเกตอาการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๐-๐๐๐๘ จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๐-๐๐๐๘ จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2564
จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายริมคลองใหม่สุรินทร์ฝั่งตะวันออก(ถนนนายวรรณ-ปากเนตรทางพูน) หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2564
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง