วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ธ.ค. 2563
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปาบริเวณริมถนนนครศรี-สงขลา (๔๐๘) หัวพานชะเมา ม.๑ ตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา (แบบต่อเนื่อง) จำนวน ๒๔,๐๐๐ ฉบับ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๖๘๘ นศ. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๒-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๕-๐๐๒๘ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม จำนวน ๒๐ ลัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง