วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มิ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นศ.ถ. ๘๓-๐๐๘ สายประชาอุทิศ ๑ หน้าวัดดอนตรอ ถึงสายซอยไอ่เท่งบ้านดอนตรอ,บ้านยางยวน หมู่ที่ ๓,๕ ตำบลดอนตรอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  มิ.ย. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๗ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงระบบบ่อประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดเล็ก ที่ตั้ง บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ (จุดที่ ๑) หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๕๘๕ นครศรีธรรมราช หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๘-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม รถยนต์หมายเลขทะเบียน นข ๕๓๒๗ นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
จัดจ้างซ่อมแซมระบบประปา (ปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบ ระบบประปาบริเวณหลังสำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ) หมู่ที่ ๓
31  พ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ ประจำเดือนมิถุนายน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน ประจำเดือนมิถุนายน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
จ้างการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง