วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ม.ค. 2564
ซื้อผ้าม่าน พร้อมอุปกรณ์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน ๓ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขพน ๘๒๐ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๙-๔๘-๐๐๐๒ (กองช่าง) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตั้งแต่งวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๖๘๘ นศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๒-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2563
จัดจ้างเป่าล้างบ่อบาดาลระบบประปาบ้านสำทำ (บ่อบาดาลบ้านนางจ้อย) หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนตรอ