วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมเครื่องพริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๐-๖๐-๐๐๒๐ จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump) ขนาด ๑.๕ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ ๑๗๓๑ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๑ คัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
จ้างจัดงานสืบสานประเพณีคนไทยเชื้อสายจีน (วันตรุษจีน) ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข ๔๙๔๕ นศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๐๒ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง