วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ย. 2565
ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน ๑ เครื่อง
28  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์กล้องวงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๙-๖๑-๐๐๐๑ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ ( กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
จ้างการจัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง