วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๙-๖๑-๐๐๐๑ จำนวน ๑ งาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๕๘๕ นครศรีธรรมราช (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๕๘๕ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
จ้างจัดจ้างตรวจเช็ค เช็คซ่อม รถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ ๑๗๓๑ นครศรีธรรมราช (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
จ้างทำป้ายไวนิลและแผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
จ้างตรวจ เช็คซ่อม รถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ 1731 นครศรีธรรมราช (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง