วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งวดที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๔ ป้าย ( โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมประตูรั้ว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน รถบรรทุกอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๖๘๘ นศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๒-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการติดตั้งชุดถังกรองทราย (Pressure sand Fiter) บ้านสำทำ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กถ ๖๐๒ ( หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๖๐-๐๐๐๖ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายเหมืองลอย หมู่ที่ ๔,๒,๓ ตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง