วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ม.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายเหมืองลอย หมู่ที่ ๔,๒,๕ ตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๘๓-๐๐๙ สายเหมืองลอย หมู่ที่ ๑,๔ บ้านสำทำ,บ้านทุ่งคา ตำบลดอนตรอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
ซื้อผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว จำนวน ๕ แกลลอน,ซื้อสบู่เหลวล้างมือ จำนวน ๕ แกลลอน(โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกัน ควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๕ ป้าย (โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกัน ควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
ซื้อเครื่อง Thermoscan ฝ่ามือ จำนวน ๑ เครื่อง,ซื้อแอลกอฮอล์สเปรย์ จำนวน ๕ แกลลอน,ซื้อแอลกอฮอล์เจลล้างมือ จำนวน ๓ แกลลอน (โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกัน ควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๕๘๕ นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง