วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ (โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลดอนตรอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
จ้างทำคัทเอ้าท์ประชาสัมพันธ์และป้ายไวนิล จำนวน ๙ รายการ (โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลดอนตรอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ PRINTRONIX จำนวน ๑ กล่อง (โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลดอนตรอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
ซื้อหนังสือและคู่มือ จำนวน ๓ รายการ (โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลดอนตรอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
เช่าเต้นท์ จำนวน ๓ หลัง , โต๊ะ จำนวน ๑๕ ตัว , เก้าอี้ จำนวน ๖๐ ตัว (โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลดอนตรอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๘๓-๐๐๔ สายริมคลองใหม่สุรินทร์ (ปากเนตรทางพูน-เหมืองลอย) หมู่ที่ ๑ บ้านสำทำ ตำบลดอนตรอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  ม.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายบ้านนายวรรณ-เขตตำบลชะเมา หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง