วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมระบบประปาเทศบาลดอนตรอ จำนวน ๒ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมระบบประปาเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน ๒ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
ซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง)
16  ก.พ. 2564
จ้างติดตั้งระบบเครือข่ายอาคารกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
จ้างทำป้ายบอร์ด ป้ายไวนิล และป้ายคัทเอ้าท์ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑๐ รายการ (โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลดอนตรอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2564
จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๕๘๕ นครศรีธรรมราช ครุภัณฑ์หมายเลข ๐๐๕-๕๘-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๕ ป้าย (โครงการจัดงานสืบสานประเพณีคนไทยเชื้อสายจีน วันตรุษจีน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
จ้างติดตั้งโคมไฟจีน จำนวน ๖ จุด , ค่าเช่าซุ้มทางเข้าศาลปุ่นเถ่าก๋ง จำนวน ๑ ซุ้ม (โครงการจัดงานสืบสานประเพณีคนไทยเชื้อสายจีน วันตรุษจีน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง