วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มี.ค. 2564
จ้างทำหนังสือคู่มือและแบบพิมพ์ โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2564
จ้างตรวจ เช็ค ซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข ๕๓๒๗ นศ. (สำนักปลัด) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๕๘๕ นศ. (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
จ้างทำตราประทับหรือเครื่องหมายบนบัตรเลือกตั้ง จำนวน ๓ อัน (โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลดอนตรอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
ซื้อแบบพิมพ์ (บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และ นายกเทศมนตรี) จำนวน ๒ รายการ (โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลดอนตรอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน ๖ รายการ (โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลดอนตรอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องพริ้นเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง