วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
จ้างทำป้ายไวนิลจิตอาสา จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม รถยนต์หมายเลขทะเบียน นข ๕๓๒๗ นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำริมถนนสายซอยไอ้เท่ง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๗ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดดอนตรอ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งวดที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง