วันที่
ชื่อเรื่อง
19  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๒-๐๐๑๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการงานสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
จ้างค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๑ มื้อ , ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๒ มื้อ (กิจกรรมพัฒนาวัดดอนตรอและพื้นที่โดยรอบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
จ้างตรวจ เช็ค ซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ ๑๗๓๑ นศ. จำนวน ๑๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
จ้างตรวจ เช็คซ่อม รถยนต์หมายทะเบียน กฉ ๑๗๓๑ จำนวน 13 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมโทรทัศน์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
จ้างจัดสถานที่ ค่าไฟฟ้าแสงสว่างและทำความสะอาดในหน่วยเลือกตั้ง โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน ๘ หน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง