วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ค. 2565
จ้างการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
ซื้อคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทสบาลตำบลดอนตรอ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
ซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน ๓ ตู้ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง