วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2565
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ กล่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2565
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ กล่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง