วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กถ ๖๐๒ จำนวน ๑ คัน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
จ้างตรวจ เช็ค ซ่อม รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผจ ๓๙๔๙ นศ. จำนวน ๑ คัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง? จำนวน 10 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน ๑ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2564
จ้างทำป้ายไวนิลการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
จ้างการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
จ้างการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง