วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๖ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ พร้อมติดตั้ง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
จ้างการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
จ้างจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย (กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
ซื้อชุดนักกีฬา จำนวน ๙ รายการ โครงการส่งนักกีฬา/กรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา/กรีฑา เฉลิมพระเกียรติเกมส์ ครั้งที่ ๒๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
ซื้อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๕๘๕ นครศรีธรรมราช (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๘-๐๐๐๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง