วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ธ.ค. 2565
จ้างทำปฏิทินประชาสัมพันธ์ผลงานกิจกรรมของเทศบาลตำบลดอนตรอ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖จำนวน ๑,๖๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
ซื้อทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ (สีเหลือง) รหัส ๕๐-๑๐-๐๕ (พด.๒) จำนวน ๒๐๐ แผ่น (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
เหมาบริการติดตั้งระบบโทรศัพท์ ระบบ LAN และระบบไฟฟ้า ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน ๑ งาน
7  ธ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๐-๖๐-๐๐๑๘ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดดอนตรอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งวดที่ ๑ ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๕ เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ งวดที่ ๑ ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๕ เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ งวดที่ ๑ ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๕ เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง