วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ม.ค. 2567
ซื้อป้ายไฟหยุดตรวจ จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมระบบท่อระบายน้ำสี่แยกซอย ๒ (ซอยณัฐดา) หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
เช่าเต็นท์ โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
เช่าเวที พร้อมเครื่องเสียง โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
เช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นเด็ก โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2567
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ ๑๗๓๑ นศ. จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2567
จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม รถยนต์หมายเลขทะเบียน นข ๔๙๔๕ นศ. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2566
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ ๑๗๓๑ นศ. จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง