วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ค. 2565
ซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน ๓ ตู้ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
จ้างทำป้ายไวนิลจิตอาสา จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม รถยนต์หมายเลขทะเบียน นข ๕๓๒๗ นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำริมถนนสายซอยไอ้เท่ง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๗ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง