วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๖๘๘ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๒-๐๐๐๑ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2564
ซื้ออุปกรณ์สำหรับการจัดตั้งสถานที่ควบคุมหรือกักกันท้องถิ่น เทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2564
ซื้ออุปกรณ์สำหรับการจัดตั้งสถานที่ควบคุมหรือกักกันท้องถิ่น เทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2564
จ้างการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๐-๐๐๐๙ และ ๔๒๐-๕๐-๐๐๑๐ จำนวน ๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมระบบประปาเทศบาลตำบลดอนตรอ (บ้านนางรจรินทร์ แดงขาว) หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑ งาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2564
จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม รถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข ๔๙๔๕ นครศรีธรรมราช จำนวน ๑ คัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน คตน ๖๕ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๙-๕๓-๐๐๐๔ จำนวน ๑ คัน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
จ้างทำอาหารมื้อกลางวัน จำนวน ๑ มื้อ อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๒ มื้อ จัดกิจกรรมพัฒนาเส้นทางสายหลังตลาดชะเมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขพน ๘๒๐ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๙-๔๘-๐๐๐๒ จำนวน ๑ คัน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง