วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๕๘๕ นศ. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๘-๐๐๐๒ จำนวน ๑ คัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๐-๕๙-๐๐๑๖ จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
จ้างตรวจ เช็ค ซ่อมแซม รถยนต์หมายเลขทะเบียน นข ๔๙๔๕ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๙-๐๐๐๒ จำนวน ๑ คัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขพน ๘๒๐ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๙-๔๘-๐๐๐๒ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
จ้างทำป้ายไวนิล (โครงการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแวดล้อม) จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
จ้างทำสติ๊กเกอร์ติดรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๕๘๕ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๘-๐๐๐๒ จำนวน ๑ คัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม (โครงการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแวดล้อม) จำนวน ๑ มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง