วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๐-๐๐๐๘ จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2564
จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายริมคลองใหม่สุรินทร์ฝั่งตะวันออก(ถนนนายวรรณ-ปากเนตรทางพูน) หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2564
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายปฏิรูปที่ดิน(ที่นานางรวย-ถนนริมคลองใหม่สุรินทร์) หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายอนุสรณ์พ่อท่านสังข์ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๑๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๑๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๐-๕๓-๐๐๒๕ จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง