วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
ซื้อต้นทองอุไร จำนวน ๕๐ ต้น โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
ซื้อต้นไม้ ดินปลูก ปุ๋ยคอก โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
จ้างพิมพ์ป้ายพาสวูด จำนวน ๑๕ ป้าย โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
จ้างเหมาแผ้วถางไหล่ทางถนนพื้นที่ตำบลดอนตรอ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
ซื้อชุดนักกีฬา จำนวน ๓ รายการ โครงการส่งนักกีฬา/กรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา/กรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชน เฉลิมพระเกียรติเกมส์ ครั้งที่ ๒๕ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขพน ๘๒๐ นศ (กองช่าง) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง