วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ธ.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดดอนตรอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ งวดที่ ๑ ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๕ (เดือน ม.ค. - พ.ค. ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ งวดที่ ๑ ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๕ (เดือน ม.ค. - พ.ค. ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ งวดที่ ๑ ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๕ (เดือน ม.ค. - พ.ค. ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๕๘๕ นครศรีธรรมราช(หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๘-๐๐๐๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
จ้างทำปฏิทินประชาสัมพันธ์ผลงานกิจกรรมของเทศบาลตำบลดอนตรอ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖จำนวน ๑,๖๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
ซื้อทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ (สีเหลือง) รหัส ๕๐-๑๐-๐๕ (พด.๒) จำนวน ๒๐๐ แผ่น (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
เหมาบริการติดตั้งระบบโทรศัพท์ ระบบ LAN และระบบไฟฟ้า ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน ๑ งาน
7  ธ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง