วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2564
ซื้อน้ำดื่มถัง จำนวน ๑,๘๐๐ ถัง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถบรรทุกขยะ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม แบบเคลือบพลาสติก สำเนาเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๔๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ป่าชุมชนตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างตีเส้นช่องจอดรถพร้อมสัญลักษณ์ของคนพิการ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖ เมตร จำนวน ๒ ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น น.ศ.ถ.๘๓-๐๑๐ สายทุ่งคาพัฒนา หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น น.ศ.ถ.๘๓-๐๐๕ สายประชาอุทิศ ๒ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมคลองใหม่สุรินทร์ (ปากเนตรทางพูน-นายวรรณ) รหัสทางหลวงท้องถิ่น น.ศ.ถ.๘๓-๐๐๓ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายเหมืองลอย รหัสทางหลวงท้องถิ่น น.ศ.ถ.๘๓-๐๐๙ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง