วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ม.ค. 2566
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมห้องน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมห้องน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างค่าเช่าเต็นท์โดม จำนวน ๖ ห้อง,ค่าเช่าเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๔๐๐ ตัว,ค่าเช่าเต็นท์ จำนวน ๖ หลัง (โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างค่าอาหารเที่ยงและเครื่องดื่ม ผู้ที่ได้รับเชิญร่วมงานและผู้มาร่วมกิจกรรมฯ จำนวน ๑,๓๕๐ คน (โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
เช่าเวที พร้อมเครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด (โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
เช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นเด็ก ( สไลเดอร์ สปริงบอร์ด อุปกรณ์ม้าหมุนอุปกรณ์ปาลูกโป่ง อุปกรณ์ทอยโอ่งมังกร) โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง