วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ส.ค. 2566
จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๕๘๕ นครศรีธรรมราช จำนวน ๑๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม รถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ ๑๗๓๑ นครศรีธรรมราช จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนกลางพัฒนา หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเพื่อม อ่อนคำ หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุ้น หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเหียม-เขตหมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเหียม-เขตหมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์-ถนนชลประทาน หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม รถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ ๑๗๓๑ นครศรีธรรมราช จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง