วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ส.ค. 2565
ซื้อถังขยะทั่วไป ทรงกลม จำนวน ๑๕ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์กล้องวงจรปิด จำนวน ๑ งาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๕๘๕ นครศรีธรรมราช (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๘-๐๐๐๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง และจ้างซ่อมเครื่องโทรสาร จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมหอถังประปา หมู่ที่ ๓ (บ้านนายวิโรจน์ ฤทธิ์พลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม รถยนต์หมายเลขทะเบียน นข ๔๙๔๕ นครศรีธรรมราช(หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๙-๐๐๐๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๐๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณภายนอกสำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน ๑ งาน
9  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมระบบประปา บ้านนายวิโรจน์ ฤทธิ์พลัด หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง