วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ธ.ค. 2564
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น ML-๒๕๗๑ จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมปั้มสูบน้ำบาดาล ขนาด ๓ แรงม้าจำนวน ๒ ตัว และปั้มสูบน้ำบาดาล ขนาด ๑.๕ แรงม้า จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ( สำนักปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสร้างท่าน้ำลอยกระทง จำนวน ๑ จุด (โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
เช่าระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2564
เช่าระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (โครงการขัดงานประเพณีลอยกระทง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุท่าน้ำสำหรับลอยกระทง (โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง