วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ส.ค. 2565
จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายซอยนัฐดา (ตอนที่๒) หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งคาพัฒนาหมู่ที่ ๔ ตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทวดบึ้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมคลองใหม่สุรินทร์ (ปากเนตรทางพูน-นายวรรณ) หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมคลองใหม่สุรินทร์ (ปากเนตรทางพูน-นายวรรณ) หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
เหมาบริการถอดและติดตั้ง อุปกรณ์กล้องวงจรปิด และติดตั้งระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตภายในสำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน ๑ งาน (สำนักปลัด)
18  ส.ค. 2565
เช่าเต็นท์โดม จำนวน ๒หลัง/วัน,เช่าเครื่องเสียง ๑ ชุด/วัน โครงการส่งนักกีฬา/กรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา/กรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชน เฉลิมพระเกียรติเกมส์ ครั้งที่ ๒๔ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง