วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๐-๖๐-๐๐๑๘ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2564
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ ( กองช่าง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ ( สำนักปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2564
จ้างทำปฏิทินประชาสัมพันธ์ผลงานกิจกรรมของเทศบาล ปี พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑,๖๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2564
จ้างทำป้ายไวนิลและแผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๕๘๕ นครศรีธรรมราช(หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๘-๐๐๐๒) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2564
จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๕๘๕ นครศรีธรรมราช (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๘-๐๐๐๒) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง